Dealay is onderdeel van Geld terug OV B.V.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Geld terug OV B.V. – zie definities hieronder – of aan haar gelieerde ondernemingen te verrichten diensten en onlosmakelijk verbonden aan enige opdracht, Overeenkomst of offerte.

Indien een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar dan wel onverbindend (b)lijken te zijn, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige of andere onverminderd van kracht. Geld terug OV B.V. zal en is gerechtigd om de eventuele nietige, vernietigbare c.q. onverbindende bepaling(en) te vervangen door bepalingen die niet nietig, vernietigbaar c.q. wel verbindend zijn en zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze Voorwaarden, afwijken van de nietige, vernietigde c.q. onverbindende bepaling(en).

 1. Definities

Geld terug OV B.V.:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Geld terug OV B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77604768, statutair gevestigd in Amsterdam. Geld terug OV B.V. is op geen enkele manier gelieerd aan de NS of een andere vervoerder. ;

Algemene Voorwaarden:
de onderhavige Algemene Voorwaarden van Geld terug OV B.V.;

Claim:
vordering die Geld terug OV B.V. bij de NS indient voor restitutie naar aanleiding van vertraging tijdens de treinreis van de Reiziger, daartoe gemachtigd door de Reiziger.

Reiziger:
de opdrachtgever van Geld terug OV B.V., die middels het aangaan van de Overeenkomst Geld terug OV B.V. heeft gemachtigd om in zijn/haar naam Claims in te dienen in geval van vertraging met een trein welke volgens de regels van de NS recht geeft op een vergoeding.

Overeenkomst:
de Overeenkomst tussen Reiziger en Geld terug OV B.V. op grond waarvan de Reiziger aan Geld terug OV B.V. een volmacht verleent om: 1. Compensatie bij een vertraagde trein te Claimen bij de NS uit naar van de Reiziger en daarbij de benodigde informatie bij de NS aan te leveren 2. De eventuele betaling vanuit de NS op de rekening van Geld terug OV B.V. te innen alvorens naar de Reiziger door te storten.

NS
De Nederlandse spoorwegen, een Nederlands staatsbedrijf dat een groot deel van de treinreizen in Nederland verzorgt en digitaal te bereiken is via https://www.ns.nl/. De NS biedt haar Reizigers een compensatieregeling waarbij Reizigers (een deel van) hun geld terugkrijgen bij vertragingen vanaf 15 minuten dan wel 30 minuten. Het indienen van de Claims is omslachtig en Geld terug OV B.V. ontzorgt de Reiziger door de Claims voor hem/haar in te dienen.

No cure no pay
Geld terug OV B.V. treedt op als gemachtigde van de Reiziger op basis van no cure no pay. De Reiziger is een 20% succes fee verschuldigd indien Geld terug OV B.V. op enig moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst een Claim succesvol bewerkstelligt. Het bedrag dat door de NS wordt uitbetaald op de rekening van Geld terug OV B.V. zal na aftrek van de succes fee door Geld terug OV B.V. worden doorgestort op de rekening van de Reiziger.

Identiteit van de ondernemer

Geld terug OV B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen, websites, merknamen en handelsnamen

Toldwarsstraat 7-3

1073 RP, Amsterdam

Email: info@dealay.nl

KvK-nummer: 77604768

B. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die tot stand komen tussen Geld terug OV B.V. of aan haar gelieerde ondernemingen, handelsnamen, merken en websites en de Reiziger. De Overeenkomst tussen Geld terug OV B.V. en de Reiziger neemt een aanvang op het moment dat de Reiziger een account aanmaakt bij Geld terug OV B.V. en hiermee aangeeft dat Geld terug OV B.V. Claims bij vertraging mag indienen in de naam van de Reiziger.

 1. Geld terug OV B.V. biedt verschillende diensten ter verkrijging van een wettelijke schadevergoeding, compensatie of onverschuldigde betaling bij vertraging op basis van de bepaling van de NS, online te vinden op de website onder Klantenservice – Geld Terug (https://www.ns.nl/klantenservice/geld-terug/geld-terug-reguliere-reizen.html)
 2. Geld terug OV B.V. zal de Reiziger per mail informeren indien het op basis van de reisdata van de Reiziger aannemelijk is dat de Reiziger vertraging heeft opgelopen bij zijn/haar treinreis. Reiziger zal aan Geld terug OV B.V. naar waarheid bevestigen / ontkennen in de vertraagde trein te hebben gezeten. Indien de Reiziger de vertraging bevestigt zal Geld terug OV B.V. door gaan met het indienen van de Claim bij de NS. Indien de Reiziger de Claim niet positief bevestigd zal Geld terug OV B.V. niet door gaan met het indienen van de Claim.
 3. Ter voorkoming van dubbele Claims zal de Reiziger gedurende de looptijd van de Overeenkomst niet buiten Geld terug OV B.V. Claims indienen bij de NS voor vertraging.

C. De looptijd van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst neemt een aanvang zodra de Reiziger op de website van Geld terug OV B.V. een account aanmaakt en daarbij alle benodigde informatie aan Geld terug OV B.V. volledig en naar waarheid verstrekt. De Reiziger kan de Overeenkomst te allen tijde beëindigen door zich uit te schrijven bij Geld terug OV B.V. via het account van de Reiziger op website van Geld terug OV B.V..
 2. Geld terug OV B.V. mag te allen tijde de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door dit per mail aan de Reiziger mee te delen.
 3. Indien de Overeenkomst wordt opgezegd wordt de situatie bevroren. Dit houdt in dat alle Claims uit het verleden die reeds zijn bevestigd door de Reiziger nog zullen worden afgehandeld. Alle andere Claims zullen niet behandeld worden.
 4. Geld terug OV B.V. zal na aanvang van de overeenkomst de laatste 30 reizen nagaan en waar vertraging is geconstateerd voorleggen aan de Reiziger per e-mail. Indien de Reiziger bevestigd inderdaad in de vertraagde trein te hebben gezeten en nog niet zelf de claim te hebben ingediend zal Geld terug OV B.V. dat uit naam van de Reiziger alsnog doen.
 5. Vanaf het moment dat de Overeenkomst tussen de Reiziger en Geld terug OV B.V. aanvangt, geldt dat de Reiziger uitdrukkelijk instemt met het aanvangen van de werkzaamheden door Geld terug OV B.V.. Geld terug OV B.V. verricht direct werkzaamheden ten bate van Reiziger, mede vanuit een juridisch belang als dat de vervaltermijn van 30 dagen niet verloopt. Indien Geld terug OV B.V. de werkzaamheden binnen 14 dagen afrondt en de vordering bewerkstelligt of een toezegging daartoe ontvangen heeft, hetzij zelf danwel rechtstreeks door Reiziger, kan geen kosteloos beroep (meer) worden gedaan op de 14 dagen bedenktijd, maar is de bepaalde 20% no cure no pay-fee/succesfee verschuldigd.

D. Privacy

 1. Geld terug OV B.V. zal vertrouwelijk omgaan met de (persoons)gegevens van de Reiziger. De Reiziger verleent Geld terug OV B.V. ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van de door de Reiziger opgegeven persoonsgegevens en het gebruik daarvan in het kader van de bedrijfsvoering van Geld terug OV B.V.. De persoonsgegevens van Reiziger dienen voor het opvolgen van een Claim of rechtshandeling te worden gedeeld met de wederpartij, te weten de NS.
 2. Geld terug OV B.V. bewaart de gegevens die Reiziger ons verstrekt en nodig zijn voor het verlenen van onze dienst (het Claimen bij vertraging in naam van de Reiziger). Hieronder een gedeeltelijk overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en bewaren:
 3. Voor- en achternaam
 4. Geslacht
 5. Geboortedatum
 6. Adresgegevens
 7. E-mailadres
 8. IP-adres
 9. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 10. Internetbrowser en apparaat type
 11. Bankrekeningnummer
 12. OV Reishistorie
 13. Inloggegevens ov-chipkaart.nl dan wel van Mijn NS Zakelijk
 14. Geld terug OV B.V. maakt gebruik van technische, analytische en functionele cookies die geen inbreuk maken op de privacy van de Reiziger. Indien Reiziger niet wil dat wij cookies gebruiken kan Reiziger zijn/haar internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat.
 15. Reiziger heeft het recht de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan Reiziger doen via de persoonlijke instellingen van zijn/haar account.
 16. De volledige privacy verklaring is te vinden op onze website.

E. Verplichtingen van de Reiziger

 1. De Reiziger verklaart middels het aanmaken van een account en daarbij machtigen van Geld terug OV B.V. dat de door hem of haar aangeleverde informatie bij het aanmaken van de account juist, volledig en naar waarheid is.
 2. Indien de Reiziger een vertraging per mail bevestigd, verklaart de Reiziger dat dit de waarheid is.
 3. De Reiziger staat in voor de juistheid van de aan Geld terug OV B.V. verstrekte informatie en staat in voor de schade van Geld terug OV B.V. indien deze informatie niet juist blijkt te zijn.
 4. De Reiziger zal eventuele vragen omtrent de Claim vanuit de NS volledig en naar waarheid beantwoorden. De NS kan aan Geld terug OV B.V. vragen stellen naar aanleiding van een ingediende Claim van de Reiziger. Geld terug OV B.V. zal deze vragen per mail doorzetten aan de Reiziger. De Reiziger zal deze vragen tijdig volledig en naar waarheid beantwoorden aan Geld terug OV B.V.. Indien de Reiziger deze vragen niet, of niet ten genoegen van, Geld terug B.V. beantwoord is Geld terug OV B.V. gerechtigd om de Claim niet verder op te volgen onder opgave van de reden daarvan.
 5. De Reiziger zal tijdens de looptijd van Overeenkomst niet zelf Claims voor vertraging indienen bij de NS. Indien de Reiziger dit wel doet is de Reiziger evengoed de 20% fee verschuldigd aan Geld terug OV B.V..
 6. De Reiziger mag niet bij door Geld terug OV B.V. ingediende Claims de NS verzoeken om buiten Geld terug OV B.V. om het Claimbedrag aan de Reiziger te betalen.
 7. De Reiziger stemt er onherroepelijk mee in dat Geld terug OV B.V. gedurende de looptijd van de Overeenkomst de NS zal verzoeken om de Claim van de Reiziger te betalen op rekening van Geld terug OV B.V.. Indien niettemin een gedeelte van de Claim op de rekening van de Reiziger wordt betaald zal de Reiziger een gedeelte van 20% van de totaalbedrag betalen aan Geld terug OV B.V.. Wanneer de betaling door de NS direct aan Geld terug OV B.V. is gedaan, zal de no cure no pay-fee/succesfee van 20% verrekend worden met de te ontvangen betaling door Reiziger. De Reiziger zal dus 80% van het totaal uitbetaalde bedrag ontvangen bij een succesvolle Claim.

F. Aansprakelijkheid 

 1. Geld terug OV B.V. heeft slechts een inspanningsverplichting om treinreizen van de Reiziger te tracken en ongewoon reisgedrag dat duidt op een vertraging op te volgen. Geld terug OV B.V. zal zich inspannen om dit accuraat en volledig te doen maar is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade van de Reiziger doordat Claim mogelijkheden (vertragingen) wellicht gemist worden.
 2. Iedere verdere aansprakelijkheid van Geld terug OV B.V., behoudens in geval van opzet, grove schuld, is uitgesloten, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders bepalen. Geld terug OV B.V. en/of haar (juridische) medewerkers of samenwerkingspartners kunnen zich eveneens beroepen op deze Algemene Voorwaarden. Geld terug OV B.V. en/of haar medewerkers en/of samenwerkingspartners zijn evenmin aansprakelijk voor enige schade – tenzij Geld terug OV B.V. een ontvangen (schade)vergoeding die Reiziger toekomt in haar bezit heeft of houdt.
 3. De informatie en/of producten op deze website van Geld terug OV B.V. worden aangeboden zonder enige vorm van garantie. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Geld terug OV B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waar wij via hyperlinks naar verwijzen.

G. Tarieven en betaling No cure no pay

 1. Voor het gebruik van de services van Geld terug OV B.V. worden vooraf nimmer kosten in rekening gebracht.
 2. Bij het succesvol innen van (een gedeelte van) de Claim, zal aan Geld terug OV B.V. een bedrag ter grootte van 20% van het geïnde compensatiebedrag toekomen.
 3. Geld terug OV B.V. zal het geïnde compensatiebedrag primair op de eigen rekening ontvangen. Deze bedragen zijn na aftrek van de no cure no pay fee bestemd voor de Reiziger. Geld terug OV B.V. zal het compensatiebedrag na aftrek van 20% commissie doorstorten naar de rekening van de Reiziger. Geld terug OV B.V. streeft ernaar dit zo snel mogelijk, maar ten minste binnen een termijn van 30 dagen, te doen. Betalingen aan de Reiziger worden gedaan op het bij Geld terug OV B.V. bekende (bank)rekeningnummer van de Reiziger. Geld terug OV B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het verschaffen van foutieve bankgegevens door de Reiziger.
 4. Indien de Reiziger verzuimt zijn bankgegevens aan Geld terug OV B.V. te verschaffen, zullen de voor de Reiziger bestemde gelden na incassering maximaal één jaar in bewaring van Geld terug OV B.V. blijven. Dit jaar vangt aan nadat de Reiziger is geïnformeerd over de ontvangst van het voor de Reiziger bestemde bedrag op het bij Geld terug OV B.V. bekende e-mailadres. Na verloop van dit jaar komt het gehele geïncasseerde bedrag toe aan Geld terug OV B.V..

I. Vervaltermijn

 1. De vervaltermijn van alle vorderingen op of jegens Geld terug OV B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derde(n), bedraagt één (1) jaar en één dag.

J. Toepasselijk recht

 1. Op al onze diensten en Overeenkomsten Nederlands recht van toepassing. Slechts de rechter te Amsterdam bevoegd is te oordelen over gerezen geschillen.